kolorowe Kredki
 • Facebook
pvc2000x800.jpg

 

REGULAMIN POLSKIEGO CENTRUM

EDUKACJI I KULTURY

W WARRINGTON  

 

 

ROK SZKOLNY 2022/23

  

 

                                                                                                                                            I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Regulamin jest głównym dokumentem obowiązującym w szkole prowadzonej przez Polskie Centrum Edukacji i Kultury w Warrington zwane dalej PCEiK oraz Centrum.  

 2. Wszyscy członkowie społeczności PCEiK tj. uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrekcja i zarząd, mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.  

 3. Zapisanie dziecka do PCEiK związane jest równocześnie z akceptacją Regulaminu, Kontraktu Rodzice-Centrum, Zasad dokonywania płatności oraz dokumentów umożliwiającymi płynne funkcjonowanie Centrum.  

 4. Zapisanie dziecka do PCEiK wiąże się z akceptacją obowiązującego programu nauczania dydaktyczno – wychowawczego.  

 5. Opłaty za podręczniki regulują Zasady dokonywania płatności.  

 6. Uczęszczanie do PCEiK jest dobrowolne i ma charakter dodatkowych zajęć uzupełniających w stosunku do pełnej edukacji szkolnej zgodnej z prawem angielskim. 

 7. Regulamin PCEiK jest dostępny online na stronie pceikwarrington.co.uk oraz przekazywany Rodzicom/Opiekunom prawnym w dniu rozpoczęcia zajęć.  

 

  

                                                                                                          II.TERMIN, CZAS TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH, KLASY:

 

 1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się we wrześniu a kończą w lipcu.  

 2. Zarząd jest zobowiązany podać kalendarz zajęć na nowy rok szkolny do września każdego rozpoczynającego się roku szkolnego on-line na stronie PCEiK oraz w wersji mailowej w pierwszym dniu zajęć szkolnych.  

 3. Zajęcia odbywają się w godzinach od 9:00 do 13:00. Zajęcia odbywające się po godzinie 13:00 są zajęciami dodatkowymi.  

 

 

 1. Uczniowie w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do następujących klas:  

 

 

*Klasa zakończona egzaminem GCSE z języka polskiego 

**Klasa zakończona egzaminem A-Level z języka polskiego 

 

 

Nauczyciel ma prawo zmienić uczniowi klasę, jeśli uzna że decyzja ta będzie najlepsza ze względów dydaktyczno – wychowawczych.  

 

  

                                                                                                                             III.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

PRAWA UCZNIA: 

  

 1. Uczniami mogą być dzieci w wieku od 4 do 18 lat, które chcą uczyć się języka polskiego, historii polski, geografii polski oraz kultury i tradycji.  

 2. Uczniowie mają prawo być traktowani z szacunkiem i w sposób nienaruszający ich godność.  

 3. Uczniowie mają prawo do właściwego i zorganizowanego procesu kształcenia.  

 4. Uczniowie mają prawo do opieki wychowawczej oraz warunków pobytu w szkole zapewniających im bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.  

 5. Uczniowie mają prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.  

 6. Uczniowie mają prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności życia w szkole, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób. 

 7. Uczniowie mają prawo do obiektywnej i jawnej oceny za postępy w nauce. 

 8. Uczniowie mają prawo do pomocy w przypadku trudności w nauce.  

 

  

                                                                                                                                 OBOWIĄZKI UCZNIA: 

  

 1. Uczniowie mają obowiązek sumiennie odrabiać prace domowe oraz sumiennie przygotowywać się do każdych zajęć.  

 2. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i organizowanych uroczystościach.  

 3. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na zajęcia punktualnie.  

 4. Uczniowie mają obowiązek dbania o czystość na terenie PCEiK, szanowania budynku oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie Centrum.  

 5. Uczniowie maja obowiązek przestrzegania kultury współżycia i szacunku w stosunku do wszystkich członków Centrum.  

 6. Uczniowie mają obowiązek porozumiewania się w języku polskim podczas pobytu Centrum, w zakresie posiadanych umiejętności.  

 7. Uczniowie maja obowiązek podporządkować się zaleceniom rodziców pełniących dyżur podczas przerwy oraz odnosić się do nich z szacunkiem.  

 8. Uczniowie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem Polskiego Centrum Edukacji i Kultury i go przestrzegać.  

 

 

                                                                                                                                UCZNIOWIE NIE MOGĄ:

 

 1. Uczniom nie wolno wychodzić z sal lekcyjnych poza uzasadnionymi przypadkami.  

 2. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren Centrum w godzinach lekcyjnych.  

 3. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków podczas zajęć lekcyjnych.  

 4. Uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas trwania lekcji oraz na przerwach. 

 5. Uczniom nie wolno robić zdjęć i nagrywać filmów na terenie Centrum.  

 6. Uczniom nie wolno przynosić do szkoły papierosów, alkoholu, narkotyków oraz innych niedozwolonych substancji, ani być pod ich wpływem czy też rozprowadzać ich. Złamanie tego paragrafu skutkuje wezwaniem Policji, a następnie dyscyplinarnym wydaleniem ucznia z PCEiK.

 7. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły przedmiotów mogących zagrażać zdrowiu i życiu tj. kijów bejsbolowych, scyzoryków, noży oraz innych ostrych narzędzi.

 

 1. Uczniowie nie mogą wprowadzać na teren Centrum osób postronnych bez wyraźnej zgody Dyrektora Centrum lub Członka Zarządu PCEiK.

 2. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych tj. telefony komórkowe, laptopy, tablety, biżuteria itp. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie wartościowych przedmiotów.  

 3. W przypadku łamania regulaminu uczeń zostaje upomniany słownie przez nauczyciela lub dyrekcję Centrum. W razie kolejnych upomnień zostanie zorganizowane spotkanie dyrekcji z uczniem i jego rodzicami w celu rozwiązania sytuacji. Ostatecznie uczeń może zostać wydalony z Centrum.  

 

 

                                                                                                                                IV.PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:  

 

 1. Zapoznania się i zatwierdzenia Regulaminu, Kontraktu Rodzic - PCEiK, Zasad dokonywania płatności oraz pozostałych dokumentów pomagających w funkcjonowaniu szkoły. 

 2. Regularnego posyłania dzieci na sobotnie zajęcia oraz systematycznego sprawdzania postępów w nauce.  

 3. Pomaganie w odrabianiu prac domowych.  

 4. Uczestnictwo w Walnym Zebraniu oraz zebraniach z nauczycielami.  

 5. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci. 

 6. Informowanie o nieobecności dzieci na adres mailowy Centrum oraz usprawiedliwianie ich nieobecności i spóźnień.  

 7. Dokonywanie opłat szkolnych zgodnie z Zasadami dokonywania płatności.  

 8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych oraz zabaw dla uczniów Polskiego Centrum Edukacji i Kultury .  

 9. Powiadomienia o wycofaniu dziecka z Centrum w formie pisemnej z miesięcznym wypowiedzeniem.

 10. Uaktualnianie danych kontaktowych w najszybszym możliwym terminie na adres mailowy Centrum.

 11. Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych, a także zajęć pozalekcyjnych.  

  

                                                                                                                                        V.KOMITET RODZICIELSKI

 

 1. Każdy z rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do PECiK, staje się automatycznie członkiem Koła Rodziców po zapłaceniu czesnego przynajmniej jednej raty czesnego.  

 2. Spośród członków Koła Rodziców jest wybierany Komitet Rodzicielski. 

 3. Komitet Rodzicielski składa się z:  

 

 • Przewodniczącego  

 • Skarbnika  

 • Sekretarza  

 • Członków Komitetu Rodzicielskiego   

 

 1. Ilość członków Komitetu Rodzicielskiego zależy od liczby uczniów:  

 • Do 100 uczniów – 5 członków  

 • Przy każdych następnych 50 uczniach wybieranych   będzie dwóch dodatkowych członków  

 

5.    Komitet Rodzicielski sprawuje swoją władzę podczas jednego roku szkolnego, po czym zostaje wyłoniony kolejny skład Komitetu Rodzicielskiego.  

6.    Komitet Rodzicielski wyznacza trzech członków, którzy reprezentują Komitet Rodzicielski na zebraniach Zarządu.  

7.    Komitet Rodzicielski odpowiedzialny jest za:  

 • Zarządzanie dodatkowymi funduszami gromadzonymi przez siebie dla Centrum  

 • Organizowanie imprez wspomagających działalność Centrum  

 • Współpraca z rodzinami uczniów, nauczycielami oraz zarządem  

 

   8. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego na koniec kadencji przygotowuje i przedstawia roczny raport z działalności Komitetu wraz z rozliczeniem zgromadzonych środków pieniężnych.  

   9.   Komitet Rodzicielski zwołuje zebranie swoich członków oraz Koła Rodziców tyle razy, ile uważa za konieczne, po czym informuje zarząd o decyzjach, które zostały podjęte. 

10.  Zebrania mogą odbywać się na terenie Centrum tylko w czasie godzin lekcyjnych. 

 

                                                                                                                           VI. TEREN SZKOŁY I PARKING

 

 1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci. 

 2. Z parkingu przy głównym wejściu do budynku mogą korzysta tylko i wyłącznie nauczyciele, wolontariusze, pracownicy szkoły, rodzice odbywający dyżur oraz osoby wizytujące szkołę po wcześniejszym umówieniu spotkania. Rodzice proszeni są o parkowanie samochodów na ulicy zgodnie z zasadami kodeksu drogowego.  

 3. Rodzice i dzieci zobowiązani są do utrzymania porządku na terenie szkoły. 

 4. Rodzicom nie wolno przebywać na terenie szkoły, za wyjątkiem tych rodziców, którzy w danym dniu pełnią dyżur. 

 5. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników. 

 6. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i jakiejkolwiek broni. 

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01/09/2022 r. 

klasy.png
warr.jpg
pobierz.jpg
meadowside_logo_400x400.jpg
cheshire-community-foundation-logo-slide
orpeg.png
n.png